กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านนาดี ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีวิทยากรเจ้าหน้าที่ตำรวจมาให้ความรู้ และวิธีการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลยาเสพติดพร้อมแจกแผ่นพับกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Message us