พันธกิจ

1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพทางวิชาการ

2. บริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยผู้บริหารและครูผู้สอนมีความพร้อมด้านสมรรถนะ ศักยภาพและความสามารถในการบริหารจัดการ

3. บริหารจัดการโรงเรียนให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษา

4. สร้างความเชื่อมั่น ให้เป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชน

Message us