ข้อมูลผู้บริหาร

นางยุวารินี วันชูเสริม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี
โทรศัพท์ 065-689 9472
อีเมล์ : yuvarinee.wan@sk1edu.go.th