รู้จักกับโครงการโรงเรียนสุจริต

การทุจริตเป็นปัญหาที่ทำลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์    ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น คนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน   ที่ต้องมาอยู่ร่วมกันในห้องเรียนและในโรงเรียน นักเรียนแต่ละคนอาจมาจากสภาพครอบครัวที่ต่างกัน อาจมีพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การขโมยของคนอื่นมาเป็นของตน การพูดจาก้าวร้าว พูดปด พูดคำหยาบ การเล่นกันด้วยความรุนแรง เป็นต้น 

          ปัจจุบันปัญหาคอรัปชั่นถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่ด้อยพัฒนา และการคอรัปชั่นได้กลายมาเป็นปัญหาที่มีความสำคัญที่สุดปัญหาหนึ่งของหลายประเทศ โดยปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ  สำหรับประเทศไทย ปัญหาคอรัปชั่นเกิดขึ้นในสังคมไทยมาช้านานและมีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งพบปัญหาดังกล่าวเกือบทุกภาคส่วน ถึงแม้รัฐบาลมีความพยายาม ป้องกันและแก้ไขมาโดยตลอด  แต่ดูเหมือนว่าปัญหาการคอรัปชั่นก็ไม่ได้ถูกแก้ไขเท่าใดนัก เนื่องจากการรายงานผลการจัดอันดับค่าดรรชนีภาพลักษณ์คอรัปชั่นของประเทศไทยในอดีตตั้งแต่ปี พ.ศ.2541จนถึงปี พ.ศ.2554 พบว่า ค่าดรรชนีภาพลักษณ์คอรัปชั่นยังอยู่ในระดับต่ำนั่นคืออยู่ที่ระดับ 32 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน มาโดยตลอด ซึ่งเป็นเครื่องชี้วัด ที่สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาคอรัปชั่นในระดับที่สูงและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น ซึ่งน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานในการต่อต้านการคอรัปชั่นของประเทศไทยที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนั้น ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้ให้โรงเรียนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ภายใต้ชื่อ  “โรงเรียนสุจริต  (Upright School)”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้มีระบบวิถีพอเพียง มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบและปราศจากอบายมุขบนฐานการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอันจะนำไปสู่องค์กรที่ทันสมัย  โดยเน้นไปที่คุณลักษณะอันพึงประสงค์  5 ประการของโรงเรียนสุจริต คือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 

          โครงการ “โรงเรียนสุจริต”  นี้  เป็นโครงการที่มีการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นถึงความสำคัญของการคิดอย่างมีเหตุผล คุณค่าความดี การรู้ผิดชอบชั่วดี การภูมิใจในการทำความดีและรังเกียจการโกง รวมถึงการเติบโตไปเป็นคนเก่งที่ไม่โกงโดยการเน้นทักษะ 5 ด้าน พัฒนาโรงเรียนสู่สากล มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ไม่คอร์รัปชัน การเรียนการสอน แบบดังกล่าว เริ่มขึ้นจากการฝึกสอนเด็กในเรื่องง่ายๆ อย่างเช่น การเคารพกฎกติกาสังคมพื้นฐาน อย่างการรู้จักต่อแถว ไม่พูดปด เพื่อให้เมื่อเด็กเติบโตไปจะได้สามารถเคารพกฎของสังคมที่ใหญ่ขึ้นได้