อัตลักษณ์

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

               “ ยิ้มง่าย ไหว้สวย ”