previous arrow
next arrow
Slider

ชั้นอนุบาลปีที่ 1 นางสาวอรทัย ไสยิ่ง
เอกสารประกอบการประเมินตนเอง
องค์ประกอบที่ 1 บรรยากาศสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
องค์ประกอบที่ 4 สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
องค์ประกอบที่ 5 คุณภาพเด็ก
องค์ประกอบที่ 6 ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice ) ห้องเรียนคุณภาพ
คลิปประกอบการจัดการเรียนรู้
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 นางอัมพวรรณ เอื้อเฟื้อ
เอกสารประกอบการประเมินตนเอง
องค์ประกอบที่ 1 บรรยากาศสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
องค์ประกอบที่ 4 สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
องค์ประกอบที่ 5 คุณภาพเด็ก
องค์ประกอบที่ 6 ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice ) ห้องเรียนคุณภาพ
คลิปประกอบการจัดการเรียนรู้
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 นางวันเพ็ญ รัตนะ
เอกสารประกอบการประเมินตนเอง
องค์ประกอบที่ 1 บรรยากาศสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
องค์ประกอบที่ 4 สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
องค์ประกอบที่ 5 คุณภาพเด็ก
องค์ประกอบที่ 6 ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice ) ห้องเรียนคุณภาพ
คลิปประกอบการจัดการเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นายพชร เปี่ยมถาวร
เอกสารประกอบการประเมินตนเอง
องค์ประกอบที่ 1 บรรยากาศสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
องค์ประกอบที่ 4 สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
องค์ประกอบที่ 5 ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 6 ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice ) ห้องเรียนคุณภาพ
คลิปประกอบการจัดการเรียนรู้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นายณฐพงศ์ สุจริต
เอกสารประกอบการประเมินตนเอง
องค์ประกอบที่ 1 บรรยากาศสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
องค์ประกอบที่ 4 สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
องค์ประกอบที่ 5 ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 6 ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice ) ห้องเรียนคุณภาพ
คลิปประกอบการจัดการเรียนรู้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นายณัฐพัชร์ สังขะวินิจ
เอกสารประกอบการประเมินตนเอง
องค์ประกอบที่ 1 บรรยากาศสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
องค์ประกอบที่ 4 สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
องค์ประกอบที่ 5 ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 6 ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice ) ห้องเรียนคุณภาพ
คลิปประกอบการจัดการเรียนรู้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางจารุวรรณ ภาคพรม
เอกสารประกอบการประเมินตนเอง
องค์ประกอบที่ 1 บรรยากาศสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
องค์ประกอบที่ 4 สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
องค์ประกอบที่ 5 ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 6 ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice ) ห้องเรียนคุณภาพ
คลิปประกอบการจัดการเรียนรู้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางสาวอมรรัตน์ ชลพัฒนา
เอกสารประกอบการประเมินตนเอง
องค์ประกอบที่ 1 บรรยากาศสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
องค์ประกอบที่ 4 สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
องค์ประกอบที่ 5 ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 6 ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice ) ห้องเรียนคุณภาพ
คลิปประกอบการจัดการเรียนรู้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ว่าที่ร้อยตรีคำปิ่น ศิริวิ
เอกสารประกอบการประเมินตนเอง
องค์ประกอบที่ 1 บรรยากาศสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
องค์ประกอบที่ 4 สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
องค์ประกอบที่ 5 ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 6 ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice ) ห้องเรียนคุณภาพ
คลิปประกอบการจัดการเรียนรู้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสาวรุ่งทิวา รอดวิเศษ
เอกสารประกอบการประเมินตนเอง
องค์ประกอบที่ 1 บรรยากาศสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
องค์ประกอบที่ 4 สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
องค์ประกอบที่ 5 ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 6 ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice ) ห้องเรียนคุณภาพ
คลิปประกอบการจัดการเรียนรู้

การบริหารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ 1 เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่โรงเรียนกำหนด

องค์ประกอบที่ 2 ระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารงานวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และ ทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
และเป็นแบบอย่างได้

องค์ประกอบที่ 4 ครูและบุคลากรมืออาชีพและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนางาน

องค์ประกอบที่ 5 สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
และมีความปลอดภัย

องค์ประกอบที่ 6 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารและการจัดการ

องค์ประกอบที่ 7 ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การบริหารละการจัดการ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างโรงเรียนบ้านนาดีกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานโรงเรียนบ้านนาดี

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านนาดี

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนบ้านนาดี

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด-19

การพัฒนาทักษะด้านอาชีพของนักเรียน

ทักษะอาชีพ ระดับปฐมวัย และช่วงชั้นที่ 1 – 2 รายงานผล ระยะที่ 2

ช่องทางต่าง ๆ โรงเรียนบ้านนาดี

คลิปโรงเรียนคุณภาพตำบล และอื่น ๆ

ความซื่อสัตย์ หมายถึง แง่มุมหนึ่งของศีลธรรม แสดงถึงคุณลักษณะทางบวกและคุณธรรม เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความจริงใจ ความตรงไปตรงมา พร้อมด้วยความประพฤติตรง ตลอดจนการงดเว้นการโกหก การคดโกง หรือการลักขโมย เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น ความซื่อสัตย์ยังหมายถึงความน่าไว้วางใจ ความภักดี ความเป็นธรรมและความ บริสุทธิ์ใจอีกด้วย

VTR นำเสนอโรงเรียนคุณภาพชุมชน

ลูกข่ายของโรงเรียนมิตรภาพวังน้ำเย็น 179

การร่วมแสดงมุทิตาจิตออนไลน์

คุณครูบุญสิตา เจิมเกาะ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านวังวน จากทีมงานโรงเรียนบ้านนาดี

โปรแกรมระบบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

สารสนเทศโรงเรียนบ้านนาดี ปีการศึกษา 2564

คลิ๊กสารสนเทศโรงเรียนบ้านนาดี

Message us