ผอหน้าป้าย ผอ
ไม่รับของขวัญ ผอยุ
S__3539053
previous arrow
next arrow

ข้อมูลพื้นฐาน
o1 : โครงสร้าง
o2 : ข้อมูลผู้บริหาร
o3 : อำนาจหน้าที่
o4 : ข้อมูลการติดต่อ

การประชาสัมพันธ์
o5 : ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
o6 : Q&A

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ o7 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o8 : แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
o9 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
o10 : คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ o11 : คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ o12 : ข้อมูลสถิติการให้บริการ o13 : E–Service

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน นโยบาย No Gift Policy
o26 : ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
o27 : การสร้างนวัตกรรม No Gift Policy
o28 : รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy o29 : รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
o30 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
o31 : รายงานผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

แผนการป้องกันการทุจริต
o32 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o33 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ช่องทางต่าง ๆ โรงเรียนบ้านนาดี

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านนาดี

เผยแพร่ผลงานของครู

บริการสำนักงานออนไลน์ e – SERVICE สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1


โรงเรียนบ้านนาดี
ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
นางยุวารินี วันชูเสริม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี
โทร.065-689 9472
อีเมล์โรงเรียนบ้านนาดี : bannadee@sk1edu.go.th

Message us