วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านนาดี  เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสร้างคุณภาพทางด้านวิชาการ ให้ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะชีวิต ทักษะพื้นฐานอาชีพ และสุขภาวะที่ดี สร้างความเสมอภาคทางด้านการศึกษาอย่างทั่วถึง สร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการบริหารการจัดการสถานศึกษาของเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียน

Message us