ข้อมูลพื้นฐาน

  1. ข้อมูลทั่วไป

          ชื่อโรงเรียนบ้านนาดี   ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 บ้านนาดี  ตำบลซับมะกรูด  อำเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  

e-mail : bannadee@sk1edu.go.th , bannadee2557@gmail.com          

เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล  ถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 

เนื้อที่ 13  ไร่  2  งาน  83  ตารางวา 

เขตพื้นที่บริการ            – หมู่ 2 บ้านไกลนคร

                   – หมู่ 3 บ้านนาดี

                   – หมู่ 5 บ้านทรัพย์ตะเคียน

                   – หมู่ 6 บ้านใหม่คลองยาง

                   – หมู่ 8 บ้านทุ่งเจริญ

                   – หมู่ 10 บ้านตากฟ้า

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนบ้านนาดี เริ่มก่อตั้งและเปิดทำการสอน ปี พ.ศ. 2524  โดยการนำของ นายพิศ บ่อสารคาม ผู้ใหญ่บ้านบริจาคที่ดิน ไม้สังกะสี และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการก่อสร้าง และได้รับการบริจาคที่ดินจากชาวบ้านนาดี เพิ่มเติมอีกดังนี้  นายสง่า ฆ้องไชยภูมิ บริจาคที่ดิน จำนวน  4 ไร่ 2 งาน  นายหล้า บุตรศรีภูมิ บริจาคที่ดิน จำนวน 3 ไร่ 2 งาน  นายหมั้น ปุ้มสระเกษ บริจาคที่ดิน จำนวน 2 งาน นางสุข เทพรักษา บริจาคที่ดิน จำนวน 1 งาน 50 ตารางวา  รวมมีที่ดินทั้งสิ้น 13 ไร่ 2 งาน 83 ตารางวา 

การก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก เป็นแบบอาคารเรียนชั่วคราว เริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2524 โดยเป็นสาขาของโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีนายบุญส่ง คงเจริญ เป็นครูสอน  ปีพ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง 4 ห้อง บ้านพักครูจำนวน 2 หลัง และห้องส้วม จำนวน 1 หลัง 4 ห้อง  ปีพ.ศ.2533 ได้รับแต่งตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ  มีนางสาวกัญยา ไกรจะบก เป็นครูใหญ่  ปีพ.ศ.2534 ชาวบ้านในชุมชนร่วมบริจาคทรัพย์ก่อสร้างอาคารเรียน (แบบสร้างเอง) จำนวน 1 หลัง 3 ห้องเรียน  ปีพ.ศ. 2536 ชาวบ้านในชุมชนร่วมบริจาคทรัพย์ในการก่อสร้างอาคารห้องสมุด 1 หลัง  และได้รับบริจาคจากโยธาจังหวัด ก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล 1 แห่ง ปี พ.ศ.2538 ชาวบ้านได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ก่อสร้างอาคารห้องสหกรณ์ 1 หลัง ปีพ.ศ.2543 ชาวบ้านได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน ๑ หลัง 

          การจัดการศึกษา เริ่มจากปีการศึกษา 2524 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา 2521 ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4  ปีการศึกษา 2525 จัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นอีก 1 ชั้น คือชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ปีการศึกษา 2526 จัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นอีก 1 ชั้น คือชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2531 จัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นในระดับชั้นเด็กเล็ก ในปีการศึกษา 2533 เปลี่ยนมาใช้หลักสูตรประถมศึกษา 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) ปีการศึกษา 2538 เปลี่ยนชื่อเรียก ชั้นเด็กเล็ก เป็นระดับอนุบาล มี 2 ชั้น คือ ชั้นอนุบาล 1 และชั้นอนุบาล 2  ปีการศึกษา 2540  มีการใช้หลักสูตรก่อนประถมศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2546 ระดับประถมศึกษา เปลี่ยนมาใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ระดับก่อนประถมศึกษา เปลี่ยนมาใช้หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2546  ปีการศึกษา 2551 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้สถานศึกษาใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนบ้านนาดี ได้เริ่มใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,4 ในปีการศึกษา 2552 ต่อมาปีการศึกษา 2553 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,2,4,5และใช้ครบทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในปีการศึกษา 2554 ต่อมาในปีพ.ศ.2560 กระทรวงศึกษาธิการให้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ซึ่งโรงเรียนบ้านนาดี เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2561

ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม

          1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นที่ราบลุ่ม  ด้านหน้าโรงเรียน เป็นถนนในหมู่บ้าน ด้านซ้าย-ขาว โรงเรียน ติดกับบ้านคนในหมู่บ้าน ด้านหลังโรงเรียน เป็นที่ทำไร่นาของคนในหมู่บ้าน  อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกร   ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีบุญบั้งไฟ

          2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ มีฐานะยากจน

3) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน

Message us