เอกลักษณ์

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

               “ รักษ์ความเป็นไทย ”