ผลการปฏิบัติหน้าที่ นายณฐพงศ์ สุจริต

1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร

1.2 ปฏิบัติการสอนโดยออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้  และส่งเสริมผู้เรียน

1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี  และแหล่งเรียนรู้

1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

1.6 ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัย  เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน

1.7 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิด  ทักษะชีวิต  ทักษะการทำงาน  ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  ทักษะด้านสาระสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี

1.8 อบรมบ่มนิสัย ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงาม

Message us