รายงานผลการปฏิบัติงาน นางยุวารินี วันชูเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี