กิจกรรมถวายพระพรชัยฯ

วันที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 นางยุวารินี วันชูเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านนาดี ได้จัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัย เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมสำเร็จลุล่วงด้วยดี

Message us