ประชุมปรึกษาหารือ

วันที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 คณะครูโรงเรียนบ้านนาดี ร่วมประชุมปรึกษาหารือ ว่างแผน ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

วันที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 คณะครูโรงเรียนบ้านนาดี ร่วมประชุมปรึกษาหารือ ว่างแผน ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Message us