ตรวจเยี่ยมและติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 2565

วันที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านนาดี ได้รับการตรวจเยี่ยมและติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

 

 

 

Message us