ดูแลเสมือนดั่งลูกหลาน

วันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านนาดี ได้มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีคำปิ่น ศิริวิและนายณฐพงศ์ สุจริต งานสัมพันธ์ชุมชนโดยผู้ปกครองนักเรียนได้เสียชีวิตลง กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

Message us