แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนสุจริต

วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านนาดี มอบให้นายณฐพงศ์ สุจริต เป็นตัวแทนของ สพป.สระแก้ว เขต 1 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ระบบ conference ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ร่วมกับพี่น้องเพื่อนครู สพป.นนทบุรี เขต 1 กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Message us