พิธีไหว้ครูและเลือกตั้งประธานนักเรียน

วันที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านนาดี ได้จัดพิธีไหว้ครู และการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี พ.ศ.2565 กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Message us