ศึกษานิเทศก์ ออกกำกับ ดูแล การจัดการเรียนการสอนขณะเปิดภาคเรียน

วันที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านนาดี ได้รับการนิเทศ กำกับ ดูแล จากนายสากล พรหมศิริเดช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สระแก้ว เขต 1 กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Message us