การรับวัคซีน เข็ม 1 และ 2 จาก โรงพยาบาลคลองหาด และรพ.สต.บ้านนาดี

วันที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านนาดี ได้เตรียมสถานที่ในการรับวัคซีน อายุ 5-11 ปี เข็ม 1 และ 2 จากโรงพยาบาลคลองหาดและรพสต.บ้านนาดี โดยนักเรียนบ้านวังวน โรงเรียนบ้านวังยาง และโรงเรียนบ้านนาดี เข้ารับการบริการ กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Message us