การเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเรียน จาก รพ.สต.บ้านนาดี

วันที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านนาดี ได้รับการตรวจ จาก รพ.สต.บ้านนาดี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดทำการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Message us