การเตรียมความพร้อมก่อนเปิด ได้รับความร่วมมือจากชุมชน ร่วมกับทางโรงเรียน

วันที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านนาดี ได้รับความร่วมมือจากชุมชน ร่วมกับคณะครู ในการเตรียมสถานที่ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเตรียมเปิดทำการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Message us