นักเรียนรับวัคซีน 5-11 ปี

วันที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านนาดี ได้เตรียมสถานที่ในการรับวัคซีน อายุ 5-11 ปี จากโรงพยาบาลคลองหาดและรพสต.บ้านนาดี โดยนักเรียนบ้านวังวนและโรงเรียนบ้านนาดี เข้ารับการบริการ กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Message us