การมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน

วันที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านนาดี ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน โดยการสนับสนุนทีมงานจากนายวสันต์ ประจิตร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านนาดี กับทีมงานคณะครูโรงเรียนบ้านนาดี กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Message us