สอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

สอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านนาดี ดำเนินการ การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Message us