เตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET

วันที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาดี ได้รับการตรวจ ATK ก่อนสอบ O-NET จากเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาดี กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Message us