ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและทีมงานโรงเรียน

วันที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 นางยุวารินี วันชูเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี ประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกับทีมงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านนาดี  และที่ปรึกษาโรงเรียน กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Message us