กิจกรรมวันสุนทรภู

วันที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านนาดี ได้จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่ โดยมีกิจกรรมการแสดงนักเรียน ประกวดคัดลายมือ วาดภาพระบายสีั ตอบปัญหาชิงรางวัล กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Message us