ประชุมชี้แจงนโยบายโรงเรียนคุณภาพชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ทีมงาน

วันที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 นางยุวารินี วันชูเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และทีมงาน เพื่อชี้แจงนโยบายโรงเรียนคุณภาพชุมชน ปรึกษา หารือ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Message us