ประชุมชี้แจงนโยบายโรงเรียนคุณภาพชุมชน สำหรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 นางยุวารินี วันชูเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี ได้จัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านนาดี เพื่อชี้แจงนโยบายโรงเรียนคุณภาพชุมชน ปรึกษา หารือ และข้อราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Message us