ต้อนรับ ท่าน ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ

วันที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 นางยุวารินี วันชูเสริม ได้ร่วมต้อนรับ ท่าน ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ

Message us