รับการสนับสนุนการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านนาดี ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลซับมะกรูด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

Message us