รับวัคซีนไขว้ เข็ม 3

วันที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 คณะครูโรงเรียนบ้านนาดี เข้ารับวัคซีนไขว้ เข็ม 3 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาดี กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Message us