การบันทึกข้อตกลง ในการมาโรงเรียน แบบ on site

วันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 นางยุวารินี วันชูเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ได้ดำเนินการบันทึกข้อตกลงการมาเรียนแบบ On Site ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Message us