การตรวจประเมินเพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ในสถานศึกษา

วันที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 นางยุวารินี วันชูเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี ได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอคลองหาด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาดี การตรวจประเมินเพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

Message us