การทำความสะอาดเพื่อเตรียมความพร้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาโรงเรียน

วันที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 นางยุวารินี วันชูเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครอง ได้ดำเนินเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดอาคารเรียน อาคารประกอบห้องสุขา ฯลฯ พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Message us