การศึกษาดูงาน การทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (ว.PA)

วันที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 คณะครูโรงเรียนบ้านนาดี ได้เข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านวังบูรพา อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว เรื่อง การทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (ว.PA) กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

  
Message us