การเผยแพร่ ให้ความรู้การใช้สื่อการเรียนการสอน

วันที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านนาดี ได้จัดทีมวิทยากร ให้การเผยแพร่ ให้ความรู้การใช้สื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ในสถานการณ์โรคโควิด 2019

Message us