ประชุมออนไลน์ สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ประจำปี 2564

วันที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 คณะครูโรงเรียนบ้านนาดี ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ประจำปี 2564 ผ่านระบบ GOOGLE MEET

Message us