ประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ

วันที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 ตัวแทนครูโรงเรียนบ้านนาดี เข้าประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมมในสถานศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาผ่านระบบ Vedio Conference

Message us