การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ผอ.เขต พบเพื่อนครู

วันที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 คณะครูโรงเรียนบ้านนาดี เข้าระชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ผอ.เขต พบเพื่อนครู กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

Message us