ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน

วันที่ 2 เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านนาดี ได้จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน  รับอุปกรณ์การเรียน อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ใบกิจกรรม หนังสือเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โรคโควิด 2019 กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Message us