กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านนาดี

      วันที่ 28 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านนาดี ได้ต้อนรับอาจารย์ และคณะทีมงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์  สระแก้ว  พร้อมทั้งทีมท่านนายก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  อสม.ตำบลซับมะกรูด ทหารพราน  และทีมงานพี่น้องบ้านนาดี ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019 ทางโรงเรียนบ้านนาดี ขอขอบพระคุณอาจารย์  ผู้นำชุมชน พี่น้องจิตอาสาทุกท่านในการทำกิจกรรมในครั้งนี้  กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Message us