กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2564 จิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายปรัชญา พิมพาแป้น นายอำเภอคลองหาด ประธานพิธีหัวหน้าส่วนราชการ กองกำลังกรมทหารที่ 13 องค์การบริหารส่วนตำบลซับมะกรูด ผู้นำชุมชน พัฒนาชุมชน อสม. พี่น้องจิตอาสา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านนาดี ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ปัดกวาด ฉีดพ่นยุงลาย ฯลฯ ภายในโรงเรียนบ้านนาดี กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

Message us