กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศนักเรียน

วันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านนาดีได้จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทางโรงเรียนบ้านนาดี ขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่น ความรัก ความอบอุ่น ช่วยเหลือทางโรงเรียนมาโดยตลอด กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Message us