รับการประเมิน ก.ป.ต.น.

วันที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านนาดี ต้อนรับคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อประเมินการดำเนินงาน “SK1 CAI สู่มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ” กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
Message us