กิจกรรมสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก

วันที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564  โรงเรียนบ้านนาดี  ได้ดำเนินกิจกรรมสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท  และเอก  กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

Message us