พระสอนศีลธรรม ธรรมศึกษาโรงเรียนบ้านนาดี

วันที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 พระสอนศีลธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก ได้อบรมและติวกระทู้ธรรมและธรรมะอื่น ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันให้กับนักเรียน

Message us