การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนบ้านนาดี

วันที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านนาดีได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนบ้านนาดี เพื่อร่วมปรึกษาหารือ รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อให้ข้อราชการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Message us