พัฒนาพื้นที่..เริ่มลุยพร้อมที่จะปลูกผักปลอดสารพิษ ประจำปี 2563

วันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 คุณครูว่าที่ร้อยตรีคำปิ่น ศิริวิ ได้นำนักเรียน ทำความสะอาดพื้นที่การเกษตรพัฒนาพื้นที่..เริ่มลุยพร้อมที่จะปลูกผักปลอดสารพิษ ประจำปี 2563 สู่เกษตรวิถีพอเพียงในโรงเรียนบ้านนาดี

Message us