ต้อนรับ ผอ.ยุวารินี วันชูเสริม ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี

วันที่ 2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษาที่ปรึกษาโรงเรียนบ้านนาดี ท่านนายก ท่านกำนัน ผู้นำชุมชน ตัวแทนผู้ปกครอง ต้อนรับท่าน ผอ.ยุวารินี วันชูเสริม และผู้บริหาร ตัวแทน จากโรงเรียนต่าง ๆ มาร่วมแสดงความยินดี และทางผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู่ปกครองให้การสนับสนุนเต็มที่ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งครับ

Message us